Kancelaria- dokumenty

Praca kancelarii w parafii św. Joachima w Krzyżanowicach

Poniedziałek, Wtorek, Sobota - po Mszy św. - patrz zakładka Intencje Mszy św.
Środa, Piątek - po Mszy św. wieczornej
Niedziela  - nieczynne, praca własna

 

Wykaz doku­men­tów potrzeb­nych do sakra­men­tów świę­tych

CHRZEST

- akt urodzenia dziecka (odpis)
- wyciąg z aktu ślubu koś­ciel­nego rodziców
- dane o rodz­i­cach chrzest­nych (imiona, nazwiska, data urodzenia, adres)
- zaświad­cze­nie z parafii zamieszka­nia rodz­iców chrzest­nych o prak­tykowa­niu wiary

BIERZMOWANIE

- metryka chrztu
- zaświad­cze­nie o uczest­nictwie w kat­e­chezie szkol­nej lub ostat­nie świadectwo katechizacji
 (w przy­padku osób starszych świadectwo ukończenia kat­e­chiza­cji szkolnej)

1-sza KOMUNIA ŚWIĘTA

- metryka chrztu dziecka

MAŁŻEŃSTWO

- metryka chrztu z wpisem o udzielonym sakramencie bierzmowania (aktualna; 3 miesiące ważności)
- dowód osobisty
- ostatnie świadectwo z religii
- zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji przedmałżeńskiej
- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego, niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno-prawne (tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny; metrykę należy odebrać w parafii, gdzie został udzielony sakrament chrztu, a nie w parafii zamieszkania

POGRZEB KATOLICKI

- akt zgonu,
- zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)